კაკალ? - ს?სხლ?სთვ?ს, გულ?სთვ?ს და ტვ?ნ?სთვ?ს » სრულყოფილება ხელმისაწვდომია


 
 
 


კაკალ? - ს?სხლ?სთვ?ს, გულ?სთვ?ს და ტვ?ნ?სთვ?ს

ავტორი: eka777 22-02-2012, 23:34, ნახეს: 5528

Share
2
თხ?ლ? და კაკალ? - ეს ?ს პროდუქტა, რომელ?ც უბრალოდ აუც?ლებელ?ა ჩვენს ყოველდღ?ურ კვებ?ს რაც?ონშ?. თანაც უდ?დეს? არჩევან? ამ?ს მხრ?ვ?, რადგან არსებობს კაკლ?ს და თხ?ლ?ს გემოს და არომატ?ს ფართო არჩევან?.

კაკალ? - ს?სხლ?სთვ?ს, გულ?სთვ?ს და ტვ?ნ?სთვ?ს

თანამედროვე სამყაროშ? აღარავ?ნ დად?ს ტყეშ? კაკლ?ს და თხ?ლ?ს მოსაგროვებლად. სამაგ?ეროდ ჩვენს სუპერმარკეტებშ?ა მათ? ფართო სპექტრ?. ?ს?ნ? გემრ?ელებ? და სამარგებლოებ? არ?ან, მათ? მ?ღება აუც?ლებელ?ა, რადგან ?ს?ნ? შე?ცავენ დ?დ? რაოდენობ?თ ც?ელბსა და სასარგებლო ცხ?მებს - ჩვენ? ენერგ??ს ძ?რ?თად წყაროს. კაკლ?ს ც?ლა თავ?ს შემადგენლობ?ტ და სტრუქტურ?თ წააგავს ხორც?ს ც?ლას. 20 ცალ? კაკალ? საკმარ?ს?ა, რომ ადამ?ანმა შე?ვსოს ცხ?მებ?ს დღ?ურ? ნორმა. და თან გა?თვალ?სწ?ნეთ, რომ არ არსებობს წონაშ? მომატებ?ს რ?სკ?.

კაკალ? ფართოდ მო?ხმარება ვეგეტარ?ანულ და დ?ეტურ სამზარეულოშ?. ზედმეტ? წონ?ს მოკლებ?ს დ?ეტებშ?ც კ? შედ?ს კაკლ?ს მოხმარება, რადგან მ?ს? უჯრედებ? კუჭ?ს მოქმედებას უწყობს ხელს (გათვალ?სწ?ნებულ?ა ზომ?ერად მ?ღება). ასე რომ მ??რთვ?თ რომელ? სახეობ?ს კაკალ?ც გსურთ ზომ?ერად და ?ყავ?თ ჯანმრთელნ?.

თხ?ლ?

კაკალ? - ს?სხლ?სთვ?ს, გულ?სთვ?ს და ტვ?ნ?სთვ?ს

არსებობს თხ?ლ?ს მრავალ? ნა?რსახეობა. ყველაზე გავრცელებულ?ა, ჩეულებრ?ვ? თხ?ლ? ანუ ტყ?ს თხ?ლ?.
მათ შორ?ს კ? ყველაზე მეტად ფასობს თხ?ლ?ს მსხვ?ლ? კულტურა.
ყველაზე ხელმ?საწვდომ?ა თხ?ლ? „ფუნდუკ?“, რომელსაც ადვ?ლად ნახავთ ბაზარშ? თუ მარკეტებშ?. მათშ? ცხ?მ?ს შემცველობა 60%-?ა, ც?ლებ? კ? 20%, შე?ცავ ვ?ტამ?ნ Е-ს, კალ?უმს, რკ?ნას, კობალტს. მ?ს? ენერგეტ?კულ? ღ?რებულება — 679 კკალ 100 გრამშ?.

ბერძნულ? კაკალ?

კაკალ? - ს?სხლ?სთვ?ს, გულ?სთვ?ს და ტვ?ნ?სთვ?ს

ეს ერთერთ? საყვარელ? და გავრცელებულ? კაკლ?ს ხეა მთელს მსოფლ?ოშ?. ბერძნულ კაკალს უწოდებენ თვ?ნ?ს და ჭკუ?ს განვ?თარებ?ს წყაროს. ძველ? ბაბ?ლონ?ს ქურუმებ? უკრძალავდნენ უბრალ?ო ადამ?ანებს მ?ს ჭამას, რადგან თვლ?დნენ, რომ მ?ს? ჭამა კარგად მოქმედებს გონებრ?ვ განვ?თარებაზე და თვლ?დნენ, რომ ეს უბრალო ადამ?ანებ?სთვ?ს სულაც არ ?ყო საჭ?რო.

?გ? შე?ცავს დ?დ? რაოდენობ?თ სასარგებლო ცხ?მებს, ც?ლებს 20 სახეობ?ს შეუცვლელ ამ?ნო მჟავებს, ასევე ვ?ტამ?ნებს: B1, B2, C, PP, კაროტ?ნს , ეთერზეთებს, რკ?ნას, კობალტს, ?ოდს.

ბერძნულ? კაკლ?ს მოხმარება ეხმარება კუჭნაწლავ?ს სეკრეც??ს ნორმალ?ზაც?ას, მ?ს? წყალობ?თ შესაძლებელ?ა ათეროსკლეროზ?ს აც?ლება. ძლ?ერ? ნერვულ? სტრეს?ს მოხსნა და ამ?სათვ?ს კაკლ?ს გულს დღ?ურ? ნორმა მ?ღებ?სა შეადგენს რამოდენ?მე ცალს. მას ურჩევენ შაქრ?ს დ?აბეტ?ს დროს, კუჭ?ს ანემ??ს.

ნუშ?

კაკალ? - ს?სხლ?სთვ?ს, გულ?სთვ?ს და ტვ?ნ?სთვ?ს

ნუშ? — ქლ?ავ?ს და ატმ?ს უახლოეს? ნათესავ?. მას აგრეთვე უწოდებენ ნუშ?ს კაკალს.
ნუშ?ს გულ? შე?ცავს 40-60% -მდე ცხ?მს და 30% ც?ლას. მას უნ?შნავენ ანემ??ს დროს, საქრ?ს დ?აბეტ?ს დროს, ბრონქ?ალურ? ასთმ?ს, უძ?ლობ?ს, თავ?ს ტკ?ვ?ლებ?ს და ხველებ?ს საწ?ნააღმდეგოდ.

კეშ?უ (თხ?ლ?ს სახეობა)

კაკალ? - ს?სხლ?სთვ?ს, გულ?სთვ?ს და ტვ?ნ?სთვ?ს

კეშ?უ — ეს გახლავთ ტროპ?კულ? მცენარ?ს ანაკარდ?უმ?ს ნაყოფ?. მ?ს? სამშობლო ბრაზ?ლ?ააб მაგრამ ?ს ახლა 30-ზე მეტ ქვეყანაშ? მოჰყავთ. ?გ? ?ყ?დება ყველა სუპერმარკეტშ?.

კეშ?უ შე?ცავს 70% ცხ?მს და მ?ს? ენერგეტ?კულ? ღ?რებულება 600კკალ. ?ს მდ?დარ?ა ც?ლებ?თაც და ნახშ?რწ@@@ბ?თაც ვ?ტამ?ნებ?თ А, В1, В2 და რკ?ნ?თ, შე?ცავს ც?ნკს, ფოსფორს, კალც?უმს. ეს ნ?ვთ?ერებებ? ხელს უწყობენ ცხ?მებ?სა და ც?ლებ?ს ცვლას ორგან?ზმშ?, აქვე?თებენ ქოლესტერ?ნ?ს შემცველობას ს?სხლშ?, აძლ?ერებენ ორგან?ზმ?ს ?მუნურ ს?სტემას. ხელს უწყობენ გულ-ს?სხლძარღვთა ნორმალურ მოქმედებას.

კეშ?უშ? შემავალ? ნ?ვთ?ერებებ? ანადგურებენ ბაქტერ?ებს, რომლებ?ც თავ?სმხრ?ვ ანგრევენ კბ?ლ?ს ემალს. ამ?ტომ გ?რჩევთ ზომ?ერად ამ პროდუქტ?ს მ?ღებას.

ფ?სტაშკებ?

კაკალ? - ს?სხლ?სთვ?ს, გულ?სთვ?ს და ტვ?ნ?სთვ?ს

ფ?სტაშკებ? - ესენ? კეშ?უს მონათესავე კულტურაა. ?ს სუბტრ?პ?კულ? მ ცენარეა, მოდ?ს აზ?აშ?, აფრ?კაშ?, ცენტრალურ ამერ?კაშ?, ხმელთაშუაზღვ?სპ?რეთშ?. საკვებად მას ოდ?თგანვე ?ყენებენ განსაკუთრებ?თ სპარსეთშ?, საბერძნეთშ?, @@@აშ?, ესპანეთშ?, ?ტალ?აშ?, თურქეთშ?.
ფ?სტაშკებ? შე?ცავენ 54%-60% ცხ?მებს 18-25 % ც?ლებს და ნახშ?რწ@@@ბს. მათ მატონ?ზ?რებელ? მოქმედებ?ს უნარ? აქვთ და მას უნ?შნავენ ქრონ?კულ? დაღლ?ლობ?ს დროს. სასარგებლოა ტვ?ნ?სთვ?ს და ღვ?ძლ?ს დაავადებ?ს დროს. გააჩნ?ა პოტენც??ს ასამაღლებელ? ქმედება.

არაქ?ს? (?გ?ვე მ?წ?ს თხ?ლ?)

კაკალ? - ს?სხლ?სთვ?ს, გულ?სთვ?ს და ტვ?ნ?სთვ?ს

მ?წ?ს თხ?ლ?, ბალახოვან? მცენარ?ს გვარ? პარკოსანთა ოჯახ?დანაა — მ?ს? შემცველ? ნ?ვთ?ერებებ? ანტ?ოკს?დანტებ?ა.
?ს ძნელად მო?ნელება დახელსა უწყობს წონ?ს მომატებაშ?, ამ?ტომ მ?წ?ს თხ?ლ?ს ჭამაშ? ზომ?ერება და?ცავ?თ.

ფ?ჭვ?ს კაკალ?

კაკალ? - ს?სხლ?სთვ?ს, გულ?სთვ?ს და ტვ?ნ?სთვ?ს

კედრ?ს კაკალ? შე?ცავს 60% ცხ?მს და 20% ც?ლას, სახამებელს, საქარს და ვ?ტამ?ნებს А, В, С, Д, Е, Р, ასევე კალ?უმს კალც?უმს, მაგნ?უმს ფოსფორს და სხვა მ?ნერალურ ნ?ვთ?ერებებს. ?ს აგრეთვე ანტ?ოკს?დანტ?ა.
მას უკუჩვენებებ? არ გააჩნ?ა. განსაკუთრებ?თ სასარგებლოა ?მუნოდეფ?ც?ტ?ს დროს, ალერგ?ულ დაავადებებ?ს, ათეროსკლეროზ?ს, გულ?ს ?შემ??ს და კუჭ?ს წყლულ?ს დროს.

ქოქოს?ს კაკალ?

კაკალ? - ს?სხლ?სთვ?ს, გულ?სთვ?ს და ტვ?ნ?სთვ?ს

ქოქოს?ს კაკალ? მდ?დარ?ა В და С ვ?ტამ?ნებ?თ, ნატრ?უმ?თ, რკ?ნ?თ, კალ?უმ?თ, მასშ? აგრეთვე 5% გლუკოზაა, ფრუქტოზა და სახაროზა.
ამ?ტომ შაქრ?ს დ?აბეტ?ს დროს ?ს არ ?ნ?შნება. მას ნ?შნავენ დ?არე?ს, ატეროსკლეროზ?ს, გულ?ს დაავადებებ?ს დროს..

კატეგორია: ჯანმრთელობა

პატივცემულო მომხმარებელო, თქვენ შემოხვედით როგორც დაურეგისტრირებელი მომხმარებელი, გთხოვთ დარეგისტრირდეთ და შემოხვიდეთ საიტზე თქვენი სახელით.

<
  • პუბლიკაციები: 0
  • კომენტარები: 1
  • ICQ: --
7 ნოემბერი 2013 00:50

teodatii

ციტატა
  • ჯგუფი: წევრი
  • რეგისტრაცია: 6.11.2013
 
სად სჰე?ება ვ?ყ?დოთ ფ?ჭვ?ს კაკალ? ხომ ვერ მეტყვ?თ ვ?ნმე?


<
  • პუბლიკაციები: 2422
  • კომენტარები: 757
  • ICQ: --
8 ნოემბერი 2013 16:16

eka777

ციტატა
  • ჯგუფი: ადმინი
  • რეგისტრაცია: 10.11.2011
 
ამაზონზე არ?ს უამრავ?. ლ?ნკს დაგ?დებ და შეგ?ძლ?ა გამო?წერო, მაქედან ვ?წერ რაც აქ არ ?შოვება, მაგალ?თად სუშ?ს ?ნგრად?ენტებ?, ხოდა ფ?ჭვ?ს კაკალ?ც ბევრ?ა amazon.com -ზე

ეს ლ?ნკ?ა ზუსტად მოგ?ძებნე და ბევრ?ა :
http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss_1?url=search-alias%3Daps&field-keywords=p

ine%20nuts&sprefix=pine+%2Caps&rh=i%3Aaps%2Ck%3Apine%20nuts

კ?დევ:
http://www.amazon.com/Raw-Pine-Nuts-oz-Bag/dp/B003J9ZS06/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=

1383912863&sr=8-3&keywords=pine+nuts

?ნგლ?სურად ასე ჰქვ?ა და შენ თავადაც შეგ?ძლ?ა მოძებნო:
Pine Nutკომენტარების დამატება

სახელი:*
ელ-ფოსტა:*
კომენტარები:
შეიყვანეთ კოდი: *