წმ?ნდა გ?ორგ? » სრულყოფილება ხელმისაწვდომია


 
 
 


წმ?ნდა გ?ორგ?

ავტორი: eka777 5-05-2012, 21:07, ნახეს: 1794

Share
0
წმ?ნდა გ?ორგ?

გადმოცემ?ს თანახმად წმ?ნდა გ?ორგ? და?ბადა კაბადოკ?აშ?, III საუკუნ?ს მეორე ნახევარშ? (დაახლოებ?თ 275 წელს). ?გ? ?ყო დ?დებულ? ოჯახ?ს შვ?ლ?. მ?ს მამას გერონტ?ოს?, დედას კ? – პოლ?ხნორ?ა ერქვა. დედამ წმ?ნდა გ?ორგ?ს შეასწავლა საღმრთო წ?გნებ? და ჭეშმარ?ტ? სარწმუნოება.

წმ?ნდა მოწამე დ?ოკლეტ?ანე მეფ?ს დროს ტრ?ვონთა მეთაურ? ?ყო. დეოკლ?ტ?ანემ და მაგნენტ?ოსმა კერპთმსახურება ააღორძ?ნეს და გასცეს ბრძანება ქრ?სტ?ანთა დევნ?ლებ?სა და ?მ მორწმუნეთა დაწ?ნაურებ?ს შესახებ, რომელნ?ც უარყოფდნენ ახალ რელ?გ?ას. ხოლო ვ?ნც შეეწ?ნააღმდეგებოდა მეფ?ს განაჩენს, საზარელ? ს?კვდ?ლ?თ დასჯა ემუქრებოდა.

წმ?ნდა გ?ორგ?

გადმოცემ?თ ამ დროს გამობრწყ?ნდა ყოვლად წმ?ნდა სამებ?ს ახოვან? მხედარ?, რომელ?ც მეფესთან შევ?და და მ?ს წ?ნაშე ?ქადაგა ქრ?სტ?ანობა, კერპთა ცბ?ერება და მ?ს? მ?მდევარ? კ? გაკ?ცხა. დეოკლ?ტ?ანემ ვერაფრ?თ შეძლო წმ?ნდა გ?ორგ?ს გადაბ?რება, ამ?ტომაც პ?რმოთნეობა დაუტევა, ჭეშმარ?ტ? სახე ს?ბოროტ?სა გამოავლ?ნა და მ?ს? ტანჯვა გან?ზრახა. თავდაპ?რველად მეფემ მუცლ?ს ლახვრ?თ განგმ?რვა ბრძანა. წმ?ნდან?ს ხორც?ს შეხებ?სას ლახვარ? სანთელ?ვ?თ მო?დრ?კა. როცა ამგვარად ვერაფერ? დააკლო, დეოკლ?ტ?ანემ წმ?ნდა გ?ორგ? ურმ?ს თვალზე დააკვრევ?ნა, დაღმართზე კ? მახვ?ლებ? დააგებ?ნა, რ?ს შედეგადაც მოწამ?ს სხეულ? მრავალ ნაწ?ლად დაჭრა. მაგრამ ღმრთ?ს ანგელოზ?ს გარდამოსვლ?თ წმ?ნდა გ?ორგ? მეყსეულად გან?კურნა და ასე განახლებულ? ბრწყ?ნვალებ?თ წარდგა მეფ?სა და მ?ს? მეგობრ?ს მაგნენტ?ონ?ს წ?ნაშე. ამ სასწაულმა მრავალ? ადამ?ან? მოაქც?ა ქრ?სტეს რჯულზე, რ?სთვ?საც ქალაქგარეთ თავ?სმოკვეთ?თ დასაჯა ?ს?ნ?. ქრ?სტ?ანობა მეფ?ს მეუღლე ალექსანდრ?ამაც ?რწმუნა, რომელმაც დეოკლ?ტ?ანეს წ?ნაშე უშ?შრად აღ?არა ჭეშმარ?ტ? ღმერთ?, დედოფალ? დაატყვევეს. ქრ?სტეს მხედარ? ახლად დამბალ კ?რშ? ჩააგდეს, ?გ? სამ? დღე ?მყოფებოდა ასეთ მდგომარეობაშ?, წმ?ნდა გ?ორგ? ამ განსაცდელსაც უვნებლად გადაურჩა. გამძვ?ნვარებულმა მეფემ ლურსმნებგაყრ?ლ? ფეხსაცმელებ? ჩააცვა ფეხზე და ა?ძულა ერბ?ნა. ამავე დროს სასტ?კად გაშოლტეს, რ?ს შედეგაც მაგნენტ?ოსმა დაფლულ? მკვდრ?ს სასწაულთქმედებ?თ გაცოცხლება სთხოვა.

წმ?ნდა გ?ორგ?მ ?ლოცა და საკვ?რველებაც აღსრულდა: საფლავს თავ? აეხადა, სა?დანაც გამოვ?და მ?ცვალებულ?, ?გ? ფეხებშ? ჩაუვარდა და უფალს დ?დება შესწ?რა, ხოლო მეფ?ს კ?თხვაზე, ვ?ნ არ?ს და რამდენ? ხნ?ს გარდაცვლ?ლ?, მკვდრეთ?თ აღმდგარმა უპასუხა:„მე ქრ?სტეს მოსვლამდე ვცხოვრობდ? და კერპთა საცთურ?სათვ?ს აქამდე ცეცხლშ? ვ?წვოდ?ო“. ამ დ?დებულმა სასწაულმაც მრავალ? ქრ?სტ?ან? შეჰმატა ეკლეს?ას, მათ შორ?ს ნეტარ? გლ?კერ?ც, რომელ?ც ღმრთ?ს აღ?არებ?სათვ?ს მახვ?ლ?თ და?საჯა. ათანასე გრძნეულ?, რომელმაც და?ნახა თუ არა გრძნეულებ?ს უძლურება, ჭეშმარ?ტება აღ?არა და ქრ?სტეს მსხვერპლად შე?წ?რა. მთავარმოწამე კერპთმსახურთა ტაძარშ? შევ?და და უბრძანა კერპს, ეთქვა, ვ?ნ ?ყო ჭეშმარ?ტ? ღმერთ?. ხოლო ეშმაკ?ს პ?რ?თ კერპმა მეყსეულად აღ?არა:„ქრ?სტეა ერთადერთ? ღმერთ?ო“, რ?ს შედეგაც ყველა კერპ? შე?ძრა და შე?მუსრა. ეშმაკ?ს მსახურებმა ვეღარაფერ? გააწყვეს წმ?ნდა გ?ორგ?ს წ?ნაშე, შე?პყრეს ?გ? და დეოკლ?ტ?ანეს მ?ს? მოკვლა სთხოვეს. მეფემ წმ?ნდა გ?ორგ?ს და ალექსანდრ?ა დედოფლ?ს ს?კვდ?ლ?თ დასჯა ბრძანა. წმ?ნდა გ?ორგ?ს თავ? მოჰკვეთეს, ხოლო ალექსანდრ?ამ ?ლოცა და უმახვ?ლოდ განუტევა სულ?.

წმ?ნდა გ?ორგ?

წმ?ნდა გ?ორგ? მოწამეობრ?ვად აღესრულა 303 წლ?ს 23 აპრ?ლს (ახ. სტ?ლ?ს 6 მა?ს?). ამ დღეს მთელ? მართლმად?დებლურ? სამყარო აღნ?შნავს გ?ორგობას. საქართველოშ? კ?, სადაც წმ?ნდა დ?დმოწამე გ?ორგ?ს კულტ? განსაკუთრებ?თ ძლ?ერ?ა, ასევე აღ?ნ?შნება მ?ს? ბორბალზე წამებ?ს დღეც – 23 ნოემბერ? (ძვ. სტ?ლ?თ 10 ნოემბერ?). ამ დღეს ყველა ტაძარშ? საზე?მო წ?რვა აღევლ?ნება.

წმ?ნდა გ?ორგ?

ტროპარ?

«ტყვეთა განმათავ?სუფლებელო, და გლახაკთა ხელ?ს აღმპყრობელო, სნეულთა მკურნალო, და მეფეთა უძლეველო, წ?ნამბრძოლო, ღვაწლ?თ შემოს?ლო დ?დო მოწამეო გ?ორგ?, ევედრე ქრ?სტესა ღმერთსა შეწყალებად სულთა ჩვენთათვ?ს.»


კონდაკ?

«მო?მუშკე ღმრთ?სა მ?ერ და გამოსჩნდ? მუშაკად პატ?ოსნად ღმრთ?ს-მსახურებ?სა გ?ორგ?, და სათნოებათა მჭელეულ? შეუკრ?ბე თავსა შენსა, რამეთუ ცრემლ?თ სთესე და ს?ხარულ?თ მო?მკე, ს?სხლ? დასთხ?ე და მოღვაწებ?თა ქრ?სტე შე?ძ?ნე, და აწ მეოხებ?თა შენ?თა ?ხსნ? ს?კუდ?ლ?საგან სულთა ჩუენთა.»

კატეგორია: რელიგია

პატივცემულო მომხმარებელო, თქვენ შემოხვედით როგორც დაურეგისტრირებელი მომხმარებელი, გთხოვთ დარეგისტრირდეთ და შემოხვიდეთ საიტზე თქვენი სახელით.


კომენტარების დამატება

სახელი:*
ელ-ფოსტა:*
კომენტარები:
შეიყვანეთ კოდი: *