როგორ მოვუაროთ მშრალ კანს » სრულყოფილება ხელმისაწვდომია


 
 
 


როგორ მოვუაროთ მშრალ კანს

ავტორი: mariami 12-01-2012, 17:19, ნახეს: 3970

Share
2
როგორ მოვუაროთ მშრალ კანს
ასაკ?ს, კვებ?ს რეჟ?მ?სა და ნერვულ? ს?სტემ?ს მდგომარეობ?ს შესაბამ?სად კანშ? ცხ?მ?ს რაოდენობა ?ცვლება. ცხ?მ?ს ნორმალურ? ცვლ?ს დარღვევა უარყოფ?თად ა?სახება კანზე: ?გ? ეშვება, ?ხორკლება, ხდება მეტად მგრძნობ?არე ტემპერატურ?ს ცვალებადობ?ს, მზ?ს სხ?ვებ?სა და ქარ?ს მ?მართ, სკდება. ასეთ? კან? ?ქერცლება, ადვ?ლად ღ?ზ?ანდება და ?ფარება წ?თელ? ლაქებ?თ. კან?ს ს?მშრალეს აძლ?ერებს გარეგან? ფაქტორებ?ც: მზე, ქარ?, ზღვ?ს წყალ?, ცხელ ღუმელთან მუშაობა. ?მ?სთვ?ს, რომ კან? არ გამოშრეს, აუც?ლებელ?ა ჰ?გ?ენ?ს წესებ?ს დაცვა. მაგალ?თად, არ შე?ძლება შ?ნ?დან გასვლ?ს წ?ნ პ?რ?ს დაბანა, სპ?რტ?ან? ხსნარებ?ს, პუდრ?ს, მათეთრებელ? საცხებ?ს ჭარბ? გამოყენება.

ქალებ?ს უმეტესობას მშრალ? კან? აქვს. ახალგაზრდა ქალებ?ს კან? მქრქალ? ფერ?საა, მკვრ?ვ? და კარგად გადაჭ?მულ? კანქვეშა ცხ?მოვან შრეზე. მასზე ცოტაა ან საერთოდ არ არ?ს ნაოჭებ?. ფორებ? დახურულ?ა და არა თვალშ? საცემ?. მაგრამ ასეთ კანთან შეხებ?სას ერთგვარ? ს?მშრალე, ცოტა ტენ? ?გრძნობა. განსაკუთრებ?თ მშრალ?ა კან? ლოყებსა და ყვრ?მალებზე, მაშ?ნ როდესაც შუბლ?ს, ცხვ?რ-ტუჩ?ს ნაოჭ?სა და ნ?კაპ?ს არეშ? ხშ?რად ბზ?ნავს კ?დეც. ასეთ? კან? ლამაზ?ა, მაგრამ მ?ს? მ?მზ?დველობა დროებ?თ?ა. ?ს ცუდად ?ტანს წყლ?თა და საპნ?თ დაბანას და სწრაფად კარგავს მომხ?ბვლელ თვ?სებებს, უხვ? წვრ?ლ? ქერცლ?თ ?ფარება. უფრო მეტ?ც - მხოლოდ წყლ?თ დაბან?ს შემდეგაც კ? ხშ?რად ?ფარება წ?თელ? ლაქებ?თ და ხურს. მოგვ?ანებ?თ ეშვება და სულ უფრო ?ფარება ნაოჭებ?თ, რომლებ?ც ჯერ თვალ?ს კუთხეებშ? ჩნდება. თუ მშრალ კანს დროულად და გულდასმ?თ მ?ვხედავთ, შე?ძლება დ?დხანს შევუნარჩუნოთ ს?ლამაზე და დავ?ცვათ ჭკნობ?საგან. მშრალ? კან? მხოლოდ გადადუღებულ? გრ?ლ? ან ოთახ?ს ტემპერატურ?ს წყლ?თ უნდა გავ?სუფთაოთ. ც?ვ? წყალ? ს?სხლძარღვებ?ს შევ?წროებას ?წვევს, რ?ს შედეგადაც კან? მოშვებულ? და დანაოჭებულ? ხდება. ცხელ? წყალ? კ? ფორებსა და ს?სხლძარღვებს აფართოებს და ასევე ადუნებს კანს, ხელს უწყობს ნაოჭებ?ს გაჩენას. მშრალ კანზე დადებ?თად მოქმედებს ნოტ?ო, რბ?ლ? კლ?მატ?. მზ?ს პროცედურებ? ნაკლებად რეკომენდებულ?ა და შე?ძლება მხოლოდ ადრე დ?ლ?თ მ?ვ?ღოთ. ზოგადად, ბანაობ?ს წ?ნ (აბაზანაშ?, მდ?ნარეშ?, აუზშ?, შხაპშ?, აბანოშ?) სასურველ?ა სახეზე წა?სვათ მშრალ? კან?სთვ?ს განკუთვნ?ლ? კრემ?, მცენარეულ? ზეთ? ან ნებ?სმ?ერ? ცხ?მ?, რომელ?ც ხელთ გაქვთ: არაჟან?, ღორ?ს მუცლ?ს ქონ?, უმარ?ლო ნაღებ?ს კარაქ?.

დ?ლ?ს მოვლა: სახე შემთბარ? რაფ?ნ?რებულ? მზესუმზ?რ?ს ზეთ?თ გა?სუფთავეთ. ჭარბ? ზეთ? რბ?ლ?, ქაღალდ?ს ხელსახოც?თ მო?შორეთ. არსებობს გაწმენდ?ს სხვა ხერხებ?ც:
პ?რ? და?ბანეთ რძ?ან? წყლ?თ (1 წ?ლ? რძე და 1 წ?ლ? წყალ? ან 1/3 წ. რძე და 2/3 წ. წყალ?). წყალ? უნდა ?ყოს გადადუღებულ?, ოთახ?ს ტემპერატურ?ს.
სახეზე წა?სვ?თ ცოტაოდენ? არაჟან?, რომელ?ც დაარბ?ლებს კანს და წ?ნააღმდეგობ?ს უნარს გააძლ?ერებს. არაჟნ?ს ნარჩენებ? ოთახ?ს ტემპერატურ?ს გადადუღებულ? წყლ?თ ჩამო?ბანეთ.
კან? სპეც?ალურად მომზადებულ? ნარევ?თ გა?წმ?ნდეთ: კვერცხ?ს გულს 100 გრამ? ნაღებ? შეათქვ?ფეთ. 1 ჩა?ს კოვზ? არაყ? და 5-15 წვეთ? ლ?მონ?ს წვენ? დაუმატეთ. გამოყენებ?ს წ?ნ ნარევ? შეანჯღრ?ეთ. სახეზე ბამბ?ს ტამპონ?თ რამდენჯერმე წა?სვ?თ. სასურველ?ა, ტამპონ? ხშ?რად გამოცვალოთ. ეს ნარევ? კარგად არბ?ლებს და ათეთრებს კანს.
სახე გა?წმ?ნდეთ შვრ??ს ნახარშ?თ (1 ლ?ტრ მდუღარე წყალზე 2 სუფრ?ს კოვზ? შვრ?ა; გააც?ვეთ და დოლბანდშ? გადაწურეთ).
პ?რ? და?ბანეთ კარტოფ?ლ?ს ფქვ?ლ?ს ნახარშ?თ (1 ჩა?ს კოვზ? კარტოფ?ლ?ს ფქვ?ლ? მოადუღეთ 1 ლ?ტრ წყალშ?).
კვ?რაშ? ერთხელ პ?რ? და?ბანეთ ანადუღარ? წყლ?თ, მაგრამ სახეზე წ?ნასწარ წა?სვ?თ მა?ონეზ?, რომელ?ც ასე უნდა მოამზადოთ: კვერცხ?ს გულს დაუმატეთ 1 სუფრ?ს კოვზ? რაფ?ნ?რებულ? მზესუმზ?რ?ს ზეთ? და კარგად ათქვ?ფეთ. მა?ონეზ? წა?სვ?თ სველ კანზე სახ?ს ხაზებ?ს გასწვრ?ვ, წრ?ულ? მოძრაობებ?თ. წარმოქმნ?ლ? ქაფ? გადადუღებულ? წყლ?თ ჩამო?ბანეთ.
კან?ს დარბ?ლება: დ?ლ?თ, დაბან?ს შემდეგ, მშრალ? კან?სთვ?ს განკუთვნ?ლ? კრემ? წა?სვ?თ. ?ს არბ?ლებს კანს, ხდ?ს ელასტ?კურს და უფრო მდგრადს გარემო ფაქტორებ?ს მ?მართ. კრემ? წა?სვ?თ თხლად. 10-20 წუთ?ს შემდეგ კან? რბ?ლ? ხელსახოც?თ შე?მშრალეთ. შე?ძლება კრემზე მასაჟ?ს გაკეთებაც - ცხელ წყალშ? შემთბარ? ჩა?ს კოვზ?თ. კოვზ? არ უნდა ?ყოს მეტ?სმეტად ცხელ? (ტემპერატურა ხელ?თ შეამოწმეთ). მასაჟ? სახ?ს კან?ს ხაზებ?ს გასწვრ?ვ გა?კეთეთ, მცოცავ? მოძრაობებ?თ. ამგვარადვე შე?ძლება გულმკერდ?ს ზედა ნაწ?ლ?სა და კ?სრ?ს მასაჟ?ს გაკეთებაც. შუბლ?ს კანზე მასაჟ? უფრო ენერგ?ულ? უნდა ?ყოს. კრემ?ს ნარჩენებ? შე?ძლება ნოტ?ო ხელსახოც?თ მო?შოროთ. კან?ს დაცვა ამ?ნდ?სა და წელ?წად?ს დრო?ს გათვალ?სწ?ნებ?თ ხდება. თუ კანს აქვს დეფექტებ?: ჭორფლ?, პ?გმენტურ? ლაქებ?, გაფართოებულ? ს?სხლძარღვებ?, - მზ?ან ამ?ნდშ? დამცავ? კრემ? წა?სვ?თ, მერე კ? სახე პუდრ?თ და?ფარეთ. თუ კანზე დეფექტებ? არ არ?ს, მკვებავ? კრემ?ს შემდეგ დეკორატ?ულ? პუდრ? წა?სვ?თ. უკეთეს?ა, თუ კრემ-პუდრს გამო?ყენებთ. ქარ?ან, მტვრ?ან, ასევე ნოტ?ო და ც?ვ ამ?ნდშ? სახეზე დამცავ? კრემ?ს თხელ? ფენა და პუდრ? წა?სვ?თ. კან?ს დასაცავად შე?ძლება გამო?ყენოთ დეკორატ?ულ? კოსმეტ?კა (დღ?ს მაკ?აჟ?), თუმცა მშრალ? კან? მერ?სმეტად მგრძნობ?არეა მ?ს მ?მართ, ამ?ტომ დეკორატ?ულ? საშუალებებ? ფრთხ?ლად და აუც?ლებლად კან?ს დარბ?ლებ?ს შემდეგ უნდა გამო?ყენოთ.

საღამოს მოვლა. საღამოს პროცედურებ? კან?ს მოვლ?ს საფუძველ?ა. არ შე?ძლება დასაძ?ნებლად დაწოლა დღ?ს კოსმეტ?კ?ს მოც?ლებ?ს გარეშე. კან? სხვადასხვა კოსმეტ?კურ? საშუალებ?თ უნდა გასუფთავდეს. ?ს?ნ? ზედმ?წევნ?თ გულდასმ?თ უნდა ა?რჩ?ოთ და ცვალოთ, რათა კან? ერთსა და ?მავე საშუალებას არ მ?ეჩვ?ოს და მრავალფეროვან? კვება მ??ღოს. კან? უნდა გასუფთავდეს ასევე შემთბარ? რაფ?ნ?რებულ? მზესუმზ?რ?ს ზეთ?თ. კარგად ასუფთავებს და ?მავდროულად არბ?ლებს სახ?ს კანს თხევად? და მკვებავ? კრემებ?. შე?ძლება მათ? შ?ნ მომზადებაც.

კატეგორია: სახე

პატივცემულო მომხმარებელო, თქვენ შემოხვედით როგორც დაურეგისტრირებელი მომხმარებელი, გთხოვთ დარეგისტრირდეთ და შემოხვიდეთ საიტზე თქვენი სახელით.

<
  • პუბლიკაციები: 2422
  • კომენტარები: 757
  • ICQ: --
12 იანვარი 2012 18:15

eka777

ციტატა
  • ჯგუფი: ადმინი
  • რეგისტრაცია: 10.11.2011
 
სახ?ს ზეთ?თ გაწმენდა ახალ?ა ჩემთვ?ს და მარტ?ვ? მეჩვენება ყველა პროცედურაზე უფრო :)


<
  • პუბლიკაციები: 348
  • კომენტარები: 801
  • ICQ: --
13 იანვარი 2012 01:47

shorena

ციტატა
  • ჯგუფი: წევრი
  • რეგისტრაცია: 10.12.2011
 
რა კარგ?ა მე ეს არ მეხება bullyკომენტარების დამატება

სახელი:*
ელ-ფოსტა:*
კომენტარები:
შეიყვანეთ კოდი: *