სამკურნალო მცენარეებ? » სრულყოფილება ხელმისაწვდომია


 
 
 


სამკურნალო მცენარეებ?

ავტორი: eka777 3-10-2012, 21:08, ნახეს: 8580

Share
0
საქართველოშ? გავრცელებულ? სამკურალო მცენარეებ? და მათ? დახას?ათება...

სამკურნალო მცენარეებ?


ფარსმანდუკ?
ზოგად? დახას?ათება:


სამკურნალო მცენარეებ?

მრავალწლოვან?, 30-70 სმ ს?მაღლ?ს მცენარეა; ღერო სწორმდგომ?ა, ზედა ნაწ?ლშ? დატოტვ?ლ?; ფოთოლ? ორ-სამმაგ ფრთ?სებრაა განკვეთ?ლ?პატარა ზომ?ს ხაზურ ნაკვთებად; კალათებ? ც?ლ?ნდრულ?ა, 5-8 მმ ს?გან?ს, შეკრებ?ლ?ა ღეროს კენწეროზე რთულ ფარ?სებრ ყვავ?ლედებად, ენ?სებრ? ყვავ?ლ? თეთრ?ა ან ყვ?თელ?.გამოყენება: ფარსმანდუკ?ს ბალახს, ასევე მ?ს წვენს გააჩნ?ა ს?სხლ?ს შემდედებელ? და ანთებ?ს საწ?ნაღმდეგო თვ?სებებ?, აძლ?ერებს ნაღვლ?ს დენას. გამო?ყენება კოლ?ტ?ს, წყლულოვან? დაავადებებ?ს და შარდგამომყვან? გზებ?ს ანთებ?სას.მომთაბარეებ? სხვა სამკურნალო მცენარეებთან ერთად აგროვებენ ბავშვებ?სათვ?ს სამკურნალო აბაზანებ?ს მოსამზადებლად.


კოლხურ? უცუნა
ზოგად? დახას?ათება:


სამკურნალო მცენარეებ?

მრავალწლოვან? მცენარეა, ყვავ?ლებ? ვ?თარდება შემოდგომაზე, ხოლო ფოთოლ? და კოლოფ? გაზაფხულზე; ყვავ?საფარ?ს ფოთლებ? მო??სფრო - მოვარდ?სფროა, დ?დ? ზომ?ს, 4-7სმ დ?ამეტრ?ს; ტუბერბოლქვ?ც დ?დ? ზომ?საა 5-6 სმ ს?გრძ?ს.გამოყენება: უცუნას ტუბერბოლქვ? შე?ცავს კოლხ?ც?ნს და კოლხამ?ნს. კოლხ?ც?ნს გააჩნ?ა თვ?სება შეაჩეროს უჯრედ?ს ბ?რთვ?ს გაყოფა. გამო?ყენება კან?ს და საყლაპავ? მ?ლ?ს კ?ბოს დროს. მომთაბარეებ? მ?ს? ბოლქვებ?ს სპ?რტ?ან ხსნარს ?ყენებენ რევმატულ? დაავადებებ?ს დროს როგორც დასაზელ საშუალებას.მთელ? მცენარე შხამ?ან?ა, ამ?ტომ მ?ს? გამოყენებ?ს დროს ს?ფრთხ?ლეა საჭ?რო.


ზაფრანა
ზოგად? დახას?ათება:


სამკურნალო მცენარეებ?

მრავალწლოვან? მცენარეა, ყვავ?ლობს შემოდგომაზე, ყვავ?ლსაფარ? მოყვ?თალო-მოთეთროა, ყვავ?ლსაფრ?ს ფოთლებ? მახვ?ლწვერ?ან?ა; ფოთლებ? ვ?თარდება გაზაფხულზე, ყვავ?ლობ?ს დროს უკვე ხმება.
გამოყენება: გამო?ყენება როგორც ტკ?ვ?ლგამაყუჩებელ?, ამგზნებ?, მად?ს მომგვრელ?, ოფლმდენ?, ამოსახველებელ?, დამამშვ?დებელ?, მასტ?მულ?რებელ? საშუალებებ? ადგ?ლობ?ვ? მოსახლეობა ზაფრანას ბოლქვ?ს სპ?რტ?ან ნაყენს ?ყენებს რევმატულ? დაავადებებ?ს დროს. მ?ს? ყვავ?ლ?ს დ?ნგ? გამო?ყენება პარფ?უმერ?აშ?.


ნაღველა ჯვრ?სებრ?
ზოგად? დახას?ათება:


სამკურნალო მცენარეებ?

მრავალწლოვან?, 10-35 სმ ს?მაღლ?ს მცენარეა; ღერო მსხვ?ლ?ა, წამოწეულ?; ფოთოლ? კვერცხ?სებრ-ლანცეტაა ან მობლაგვო წვეტ?ან?; გვ?რგვ?ნ? ლურჯ?ა, გურზასებრ?, გვ?რვ?ნ?ს ნაკეცებ? ფოჩ?ან?ა.გამოყენება: ანტ?სეპტ?კურ?ა, არეგულ?რებს საჭმლ?ს მომნელებელ და შარდ-სასქესო ს?სტემას. ყვავ?ლებ?ს ნაყენ? როგორც ნაღველამდენ?, გამო?ყენება ნაღვლ?ს ბუშტ?ს დაავადებ?ს დროს. გამო?ყენება აგრეთვე ონკოლოგ?ურ? დაავადებებ?ს დროს. მომთაბარებ? აგროვებენ პ?რად? მოხმარებ?ს მ?ზნ?თ.


ნარშავ?
ზოგად? დახას?ათება:


სამკურნალო მცენარეებ?

მრავალწლოვან?, 1-1,5 მ ს?მაღლ?ს მცენარეა, ღერო მრავალ?ა, დატოტვ?ლ?; ფოთლ?ს ფ?რფ?ტა ორმაგფრთ?სებრაა ღრმად განკვეთ?ლ?, თ?თოეულ? ნაკვთ? ეკლ?თაა დაბოლოებულ?; კალათა 3-5 სმ ს?გან?საა, კალათაშ? ყველა ყვავ?ლ? ერთნა?რ?ა, მეწამულ? ფერ?ს.გამოყენება: გამო?ყენება ჰემორო?ს, შეკრულობ?ს, სწორ? ნაწლავ?ს ნახეთქებ?ს, პოდაგრ?ს, შარდკენჭოვან? დაავადებებ?ს, ც?სტ?ტ?ს დროს. ყვავ?ლ? გამო?ყენება აგრეთვე როგორც ს?ცხ?ს დასაწევ? და ს?სხლ?ს გამწმენდ? საშუალება. კარგ?ა ათეროსკლეროზ?ს პრევენც??ს მ?ზნ?თ.


ხარ?ს შუბლა
ზოგად? დახას?ათება:


სამკურნალო მცენარეებ?

მრავალწლოვან?, 1,5(2) მ-მდე ს?მაღლ?ს მცენარეა; ღერო სწორმდგომ?ა, ზედა ნაწ?ლშ? დატოტვ?ლ?; ფოთოლ? რომბ?სებრ?ა, ქვედა ფოთოლებ? უფრო დ?დ? ზომ?საა, კენწეროსაკენ თანდათან პატარავდება; ყვავ?ლ? კალათაა, 2- 4 მმ ს?გან?ს, 5-8 ყვავ?ლ?ან?, ყველა ყვავ?ლ? ენ?სებრ?ა.გამოყენება: მცენარე გამო?ყენება გულს?სხლძარღვთა დაავადებებ?ს სამკურნალოდ. მ?სგან ამზადებენ პლატ?ფ?ლ?ნს, რომელ?ც გამო?ყენება პერ?ფერ?ულ? ს?სხლძარღვებ?ს სპაზმ?ს, კერძოდ, ენდარტერ?ტ?ს, მ?ოპათ??ს დროს.


ნემს?წვერა
ზოგად? დახას?ათება:


სამკურნალო მცენარეებ?

მრავალწლოვან?, 80 სმ-მდე ს?მაღლ?ს მცენარეებ?ა; ღერო დატოტვ?ლ?ა; ღეროსეულ? ქვედა ფოთლებ? გრძელყუნწ?ან?ა, ზედა მჯდომარე; ყვავ?ლებ? შეკრებ?ლ?ა მრავალყვავ?ლ?ან ფარ?სებრ საგველასებრ ყვავ?ლედებად; გვ?რგვ?ნ?ს ფურცლებ? მეწამულ-??სფერ?ა.გამოყენება: გამო?ყენება კუჭ?სა და ნაწლავებ?ს ლორწოვან? გარს?ს მწვავე და ქრონ?კულ? ანთებებ?ს, ფურუნკულებ?ს, ალერგ?ულ? ხას?ათ?ს დერმატ?ტებ?ს და აბსცესებ?ს დროს. ნემს?წვერას ნახარშ?თ ?ბანენ თავს თმ?ს ცვენ?ს საწ?ნააღმდეგოდ. ფართოთ გამო?ყენება ვეტერ?ნარ?აშ? თურქულ?ს სამკურნალოდ.


დვალურა
ზოგად? დახას?ათება:


სამკურნალო მცენარეებ?

მრავალწლოვან?, 15-100 სმ ს?მაღლ?ს მცენარეა; ღერო დაღარულ?ა; ფესვთანურ? და ღეროსეულ? ქვედა ფოთლებ? მოგრძო კვერცხ?სებრ?ა, ყუნწ?ან?; ღეროსეულ? ზედა ფოთლებ? ლანცეტა ფორმ?საა, მჯდომარე; ყვავ?ლედ? ც?ლ?ნდრულ? ფორმ?ს კენწრულ? მტევან?ა, ყვავ?ლებ? ვარდ?სფერ?ა, ზოგჯერ მოწ?თალო. გამოყენება: თაფლოვან? მცენარეა. ნორჩ? ფოთლებ? უმად ?ჭმება. მედ?ც?ნაშ? გამო?ყენება როგორც ენტეროკოლ?ტ?ს, აგრეთვე ?ნტოქს?კაც??ს და გასტროგენულ? კუჭაშლ?ლობ?ს დროს. ანტ?სეპტ?კურ?ა, არეგულ?რებს საჭმლ?ს მომნელებელ ს?სტემას. აწესრ?გებს საჭმლ?ს მოუნელებლობ?თ გამოწვეულ დ?სკომფორტს.


ხახვ?სთავა
ზოგად? დახას?ათება:


სამკურნალო მცენარეებ?

მრავალწლოვან?, 1 მ-მდე ს?მაღლ?ს მცენარეა; ღერო სწორ?ა, ?შვ?ათად დატოტვ?ლ?; ფოთლებ? მჯდომარეა, მთლ?ან?; კალათებ? ღეროს კენწეროზე მარტოულ?ა, სფეროსებრ?ა ან კონუს?სებრ?, 3-5 სმ დ?ამეტრ?ს, ყვავ?ლებ? ყვ?თელ?ა. გამოყენება: გამო?ყენება როგორც ამოსახველებელ? საშუალება სასუნთქ? გზებ?ს ქრონ?კულ? დაავადებებ?ს დროს: ტრაქე?ტ?, ფ?ლტვებ?ს ტუბერკულოზ?, ბრონქ?ტ?. ნაყენ?ს მ?ღება ეფექტურ?ა ზედა სასუნთქ? გზებ?ს კატარ?ს, ხველ?ს, ასთმ?სა და ფ?ლტვებ?სა დაავადებებ?ს დროს.


ბეგქონდარა
ზოგად? დახას?ათება:


სამკურნალო მცენარეებ?

მრავალწლოვან?, 5-25 სმ ს?მაღლ?ს მცენარეა; საყვავ?ლე ტოტებ? წამოწეულ?ა, უხვადაა შებუსულ? მეტნაკლებად გრძელ? ბეწვ?თ; ფოთოლ? კვერცხ?სებრ?ა; ყვავ?ლედ? თავაკ?სებრ?ა, ყვავ?ლ? მეწამულ? ფერ?საა. გამოყენება: თ?რკმელებ?ს დაავადებებ?ს, მშრალ? ხველებ?ს, ყ?ვანახველას, ბრონქ?ტ?ს, ბრონქულ? ასთმ?ს, მეტეორ?ზმ?ს, კუჭ?სა და თორმეტგოჯა ნაწლავ?ს წყლულოვან? დაავადებ?ს დროს. მცენარეს აქვს აგრეთვე დამამშვ?დებელ? მოქმედება, კარგ?ა უძ?ლობ?ს დროს.მომთაბარეებ? მას ?ყენებენ ჩა?ს მოსამზადებლად.


დეკა
ზოგად? დახას?ათება:


სამკურნალო მცენარეებ?

მარადმწვანე ბუჩქ?ა 1,5 მ-დე ს?მაღლ?ს; ღერო გართხმულ?ა ან წამოწეულ?; ფოთლებ? ტყავ?სებრ?ა, მოგრძო ოვალურ?; გვ?რგვ?ნ? მოთეთრო ჩალ?სფერ?ა, ზოგჟერ მოვარდ?სფრო ან მომწვანო–მოყვ?თალო. ?ზრდება მხოლოდ ჩრდ?ლო ფერდობებზე ტყ?ს ზედა საზღვარზე.გამოყენება: მცენარ?საგან დამზადებულ? ჩა? გამო?ყენება გულ-ს?სხლზარღვოვან? ს?სტემ?ს სამკურნალოდ. დ?დ? რაოდენობ?თ ტოკს?კურ?ა. მ?ს? ნორჩ? ყლორტებ? გამო?ყენება სამკურნალო ჩა?ს მოსამზადებლად. მომთაბარეებ? ?შვ?ათად აგროვებან მას.


ფუტკარა
ზოგად? დახას?ათება:


სამკურნალო მცენარეებ?

ორწლოვან / მრავალწლოვან? 40-150 სმ ს?მაღლ?ს მცენარეა; ღერო სწორმდგომ?ა; ფოთლებ? მთლ?ან?ა; ყვავ?ლებ? მოკლეყუნწ?ან?ა, შეკრებ?ლ?ა ღეროს წვერზე გრძელ, ხშ?რყვავ?ლ?ან ორგვერდა მტევნებად; გვ?რგვ?ნ? მღვრ?ე ყვ?თელ?ა. გამოყენება: გამო?ყენება როგორც საგულე საშუალება. აძლ?ერებს გულ?ს მუშაობას და ამც?რებს მ?ს? შეკუმშვ?ს ს?ხშ?რეს. აუმჯობესებს გულს?სხლძარღვოვან? ს?სტემ?ს ფუნქც?ონ?რებას, არეგულ?რებს ს?სხლ?ს მ?მოქცევას.მომთაბარეებ? არ ?ცნობენ მ?ს სამკურნალო მოქმედებას.


ც?სფოლ?ო
ზოგად? დახას?ათება:


სამკურნალო მცენარეებ?

მრავალწლოვან?, 20-60 სმ ს?მაღლ?ს მცენარეა; ღერო სწორ?ა, მარტ?ვ? ან სუსტად დატოტვ?ლ?; ღეროსეულ? ფოთლებ? ფრთ?სებრ დანაკვთულ?ა, ფესვთანურ? ფოთლებ? ლანცეტაა, მთლ?ან?; ყვავ?ლ? ც?სფერ?ა.გამოყენება: გამო?ყენება ჰომეოპათ?ურ თერაპ?აშ?, ს?სხლ?ს გამწმანდ საშუალებად, აგრეთვე ჭრ?ლობებ?ს, დამწვრობ?ს და კან?ს სხვა დაზ?ანებებ?ს დროს. მდ?დარ?ა სხვადასვა ვ?ტამ?ნ?თ.


შხამა
ზოგად? დახას?ათება:


სამკურნალო მცენარეებ?

მრავალწლოვან?, 1,5 მ-მდე ს?მაღლ?ს მცენარეა; ღერო მსხვ?ლ?ა, სქლად შეფოთლ?ლ?; ფოთლებ? დ?დ? ზომ?საა, ელ?ფსურ?; ყვავ?ლსაფრ?ს ფოთლებ? მომწვანო-ყვ?თელ?ა.გამოყენება: ძლ?ერ შხამ?ან? მცენარეა. სამკურნალოდ გამო?ყენება ფესვებ?. ვეტერ?ნარ?აშ? ?ყენებენ ცხოველებ?ს პარაზ?ტებ?ს და მუნ?ს წ?ნააღმდეგ.ადგ?ლობრ?ვ? მაცხოვრებლებ? მას აფუტარაკს ეძახ?ან.


ოქროწკეპლა
ზოგად? დახას?ათება:


სამკურნალო მცენარეებ?

მრავალწლოვან?, 1მ-მდე ს?მაღლ?ს ბალახოვან? მცენარეა; ფოთლებ? ქვედა ნაწ?ლშ? უფრო დ?დ? ზომ?საა, ღეროს წვეროსაკენ თანდათან პატარავდება; კალათებ? პატარაა, 10-15 მმ დ?ამეტრ?ს, მოკლეყუნწ?ან?, ყვავ?ლებ? ყვ?თელ?ა.გამოყენება: ხალხურ მედ?ც?ნაშ? ოქროწკეპლას ყვავ?ლ? და მთელ? მცენარე გამო?ყენება ნაღვლ?ს ბუშტ?ს კენჭოვან? დაავადებ?ს სამკურნალოდ, როგორც შემკვრელ? კუჭ?ს აშლ?ლობ?ს დროს, აგრეთვე ს?ყვ?თლ?სა და ტუბერკულ?ოზ?ს დროს.მომთაბარეებ?საგან შევ?ტყვეთ რომ მ?ს ნახარშს ?ყენებენ კვანძოვან? წარმონაქმნებ?ს საწ?ნააღმდეგოდ.


მთ?ს ბარ?სპ?რა
ზოგად? დახას?ათება:


სამკურნალო მცენარეებ?

მრავალწლოვან?, 20-60 სმ ს?მაღლ?ს მცენარეა; ღერო მარტ?ვ?ა, რამდენ?მე, სწორმდგომ?, ოთხწახნაგოვან?; ფოთლებ? ფართო კვერცხ?სებრ?ა, კ?დეზე დაკბ?ლულ?; ყვავ?ლებ? შეკრებ?ლ?ა 5-10 ყვავ?ლ?ან ჩხროებად, რომლებ?ც თავაკ?სებრ კენწრულ ყვავ?ლებს ქმნ?ს; გვ?რგვ?ნ? ვარდ?სფერ?ა.გამოყენება: გამო?ყენება ფ?ლტვებ?ს და ბრონქებ?ს დაავადებებ?ს, ც?სტ?ტ?ს, ჰა?მორ?ტ?ს, დაბალ? ს?მჟავ?თ მ?მდ?ნარე გასტრ?ტ?ს დროს.ადგ?ლობრ?ვ? მოსახლეობა ჭამს მ?ს ყვავ?ლებს.თავშავა
ზოგად? დახას?ათება:


სამკურნალო მცენარეებ?

მრავალწლოვან?, 25 -60 სმ ს?მაღლ?ს მცენარეა; ღერო სწორმდგომ?ა; ფოთლებ? კვერცხ?სებრ?ა; ყვავ?ლედ? ფარჩხატ?ა, საგველასებრ? ან ფარ?სებრ?, ყვავ?ლ? ვარდ?სფერ?ა ან ბაც? მეწამულ? ფერ?ს.
გამოყენება: გამო?ყენება როგორც ს?სხლ?ს შემდედებელ? საშუალება, ლაქტაც??ს გასაძლ?ერებლად, უძ?ლობ?ს დროს, მეტეორ?ზმ?ს, ენტეროკოლ?ტ?ს და ნაწლავებ?ს ატონ??ს დროს. მ?ს? ბალახ?ს ჩა? ?წვევს უხვ ოფლდენას.სხვა წლებთან შედარებ?თ მც?რე რაოდენობ?თ გვხვდება თლ?ლ?ს მთაზე. მომთაბარეებ? აგროვებენ პ?რად? მოხმარებ?ს მ?ზნ?თ.


აღმ. ყაყაჩო
ზოგად? დახას?ათება:


მრავალწლოვან?, 20-60 სმ ს?მაღლ?ს მცენარეა; ღერო მრავალ?ა, შუამდე დატოტვ?ლ?; ფესვთანურ? ფოთლებ? ყუნწ?ან?ა, წაგრძელებულ?; ყვავ?ლ? აგურ?სფერ-წ?თელ?ა, ძ?რთან მუქ? ლაქა არა აქვს.გამოყენება: გამო?ყენება თესლებ? და გვ?რგვ?ნ?ს ფურცლებ?, როგორც ოფლ?ს მომყვან? საშუალება. ?გ? ამც?რებს ნერვულ აგზნებას.


ღ?ღ?ლო
ზოგად? დახას?ათება:


სამკურნალო მცენარეებ?

მრავალწლოვან?, 20-60 სმ ს?მაღლ?ს მცენარეა; ღერო მრავალ?ა, შუამდე დატოტვ?ლ?; ფესვთანურ? ფოთლებ? ყუნწ?ან?ა, წაგრძელებულ?; ყვავ?ლ? აგურ?სფერ-წ?თელ?ა, ძ?რთან მუქ? ლაქა არა აქვს.გამოყენება: გამო?ყენება თესლებ? და გვ?რგვ?ნ?ს ფურცლებ?, როგორც ოფლ?ს მომყვან? საშუალება. ?გ? ამც?რებს ნერვულ აგზნებას.


მთ?ს პ?ტნა
ზოგად? დახას?ათება:


სამკურნალო მცენარეებ?

მრავალწლოვან?, 30-60სმ ს?მაღლ?ს მცენარეა; ღერო სწორმდგომ?ა; ფოთლებ? კვერცხ?სებრ? ფორმ?საა; ყვავ?ლ? ვარდ?სფერ?ა, მეწამულ? ან ლ?ლ?სფერ?.გამოყენება: გამო?ყენება კუჭ?ს აშლ?ლობ?ს და საჭმლ?ს მომნელებელ ს?სტემაშ? დარღვევებ?ს წ?ნააღმდეგ, აწყნარებს შეტევ?თ? ხას?ათ?ს ტკ?ვ?ლებს, ამდ?დრებს ჟანგბად?თ ტვ?ნ?ს უჯრედებს. ?ყენებენ ჩა?ს დასამზადებლად. სპობს პ?რშ? უს?ამოვნო სუნს.ქაფუნა
ზოგად? დახას?ათება:


სამკურნალო მცენარეებ?

მრავალწლოვან?, 20-60 სმ ს?მაღლ?ს მცენარეა; ღერო სწორმდგომ?ა; ფოთლებ? უკუკვერცხ?სებრ - სოლ?სებრ?ა; კალათებ? 10-20 მმ დ?ამეტრ?საა, ენ?სებრ? ყვავ?ლებ? თეთრ?ა.გამოყენება: ადგ?ლობრ?ვ? მოსახლეობა სხვა სამკურნალო მცენარეებთან ერთად ?ყენებს აბაზანებ?ს მოსამზადებლად გაც?ებ?ს დროს. მდ?დარ?ა ვ?ტამ?ნებ?თა და აზოტ?ს შემცველ? ნ?ვთ?ერებებ?თ.თხაწართხალ?
ზოგად? დახას?ათება:


სამკურნალო მცენარეებ?

მრავალწლოვან?, 50-150 სმ ს?მაღლ?ს მცენარეა; ღერო სწორმდგომ?ა, ხშ?რფოთლ?ან?, ფოთლებ? მორ?გეობ?თ ან ჩხროებად განლაგებულ?; ყვავ?ლ? მეწამულ-ვარდ?სფერ?ა.გამოყენება: ფოთლ?ს ნახარშს სვამენ სურავანდ?ს, კუჭ?ს დაავადებებ?ს დროს, ასევე ყელ?ს, ცხვ?რ?ს, ყურ?ს ანთებ?ს დროს. გამო?ყენება აგრეთვე როგორც საძ?ლე საშუალება. თხაწართხალას ჩა?ს ?ყენებენ წ?ნამდებარე ჯ?რჯვლ?ს ადენომ?ს დროს. აქვს კრუნჩხვებსაწ?ნააღმდეგო მოქმედება.


?ა
ზოგად? დახას?ათება:


სამკურნალო მცენარეებ?

მრავალწლოვან?, ალპურ? მცენარეა მ?წ?სქვეშა, მხოხავ? ყლორტებ?თ; გვ?რგვ?ნ?ს ქვედა ფურცელ? 12-18 მმ ს?გრძ?საა, ??სფერ? ან ყვ?თელ?; ყვავ?ლობს თებერვლ?დან აპრ?ლამდე.გამოყენება: გამო?ყენება თავ?ს ტკ?ვ?ლ?ს, ოფლ?ს მომდენ, შარდმდენ და ამოსახველებელ საშუალებად. ეფექტურ?ა უძ?ლობ?სას.. მთლ?ან? მცენარე გამო?ყენება, როგორც ანთებ?ს საწ?ნააღმდეგო საშუალება, ნაყენ?ს მ?ღება ეფექტურ?ა ბრონქ?ტ?ს, ზედა სასუნთქ? გზებ?ს კატარ?ს, ასთმ?ს დროს.თლ?ლ?ს მთაზე მო?პოვება მც?რე რაოდენობ?თ.უკვდავა
ზოგად? დახას?ათება:


სამკურნალო მცენარეებ?

მრავალწლოვან?, 20-50 სმ ს?მაღლ?ს მცენარეა; ფოთლებ? მწვანეა, აბლაბუდ?სებრ? ან მატყლ?სებრ? შებუსვ?თ, ძ?რთან მოგრძო ნ?ჩბ?სებრ? ფორმ?საა, ღეროსეულ? კო თ?თქმ?ს ხაზურ?ა; კალათა მრავალ?ა, ლ?მონ?სფერ-ყვ?თელ?, 7-10 მმ ს?გან?ს, შეკრებ?ლ?ა მჭ?დრო, ფარ?სებრ ყვავ?ლედებად. გამოყენება: ნეგოს ?ყენებენ ღვ?ძლ?ს და ნაღვლსადენ? გზებ?ს, ასევე კუჭ-ნაწლავ?ს ტრაქტ?ს, შარდ?ს ბუშტ?სა და თ?რკმელებ?ს დაავადებ?სას. ნეგოს აქვს კან?ს რეგენერაც??ს უნარ?. გამო?ყენება რევმატულ? დაავადებებ?საას, ც?სტ?ტ?ს დროს და სხვა.საფრთხე: პ?რად? მოხმარებ?ს გარდა აგროვებენ კომერც?ულ? მ?ზნ?თ.რეკომენდაც?ა: ყვავ?ლებ?ს მოჭრა დან?თ ან მაკრატლ?თ. კულტ?ვაც?ა საკარმ?დამო ნაკვეთებშ?.


კრაზანა
ზოგად? დახას?ათება:


სამკურნალო მცენარეებ?

მრავალწლოვან?, 80 სმ-მდე ს?მაღლ?ს მცენარეა; ღერო სწორმდგომ?ა, ზედა ნაწ?ლშ? დატოტვ?ლ?; ფოთლებ? ოვალურ?ა, მოფენ?ლ?ა გამჭვ?რვალე ჯ?რკვლებ?თ; ყვავ?ლ? ყვ?თელ?ა, გვ?რგვ?ნ?ს ფურცლებ? მოფენ?ლ?ა შავ? წერტ?ლებ?თ. გამოყენება: გამო?ყენება როგორც შემკვრელ, მადეზ?ნფ?ც?რებელ და ს?სხლ?ს შემდედებელ საშუალებას, შ?ნაგანად ?ღებენ კუჭ-ნაწლავ?ს ტრაქტ?ს დაავადებ?ს, მწვავე და ქრონ?კულ? კოლ?ტ?ს დროს. ?ყენებენ ფ?ლტვებ?ს დაავადებებ?ს და შარდ?ს შეუკავებლობ?ს დროს. გამო?ყენება აგრეთვე დეპრეს?ებ?ს დროს, როგორც დამამშვ?დებელ? საშუალება –ანტ?დეპრესანტ?. ჯ?რკვლებ?ან კრაზანას მომთაბარეებ? დედალ კრაზანას უწოდებენ, უჯ?რკვლებოს - მამალ კრაზანას. საფრთხე: პ?რად? მოხმარებ?ს გარდა აგროვებენ კომერც?ულ? მ?ზნ?თ.რეკომენდაც?ა: ყვავ?ლებ?ს მოჭრა დან?თ ან მაკრატლ?თ. კულტ?ვაც?ა საკარმ?დამო ნაკვეთებშ?.


კატაბალახა
ზოგად? დახას?ათება:


სამკურნალო მცენარეებ?

მრავალწლოვან?, 2 მ-მდე ს?მაღლ?ს მცენარეა; ღერო სწორმდგომ?ა; ღეროსეულ? შუათანა და ქვედა ფოთლებ? ფრთ?სებრ განკვეთ?ლ?ა; ყველა ფოთოლ? 4-11 წყვ?ლამდე ლანცეტა ფოთოლაკ?საგან შედგება; ყვავ?ლ? თეთრ?ა. გამოყენება: კატაბალახას ფესვებს ?ყენებენ როგორც დამამშვ?დებელ საშუალებას ცენტრალურ? ნერვულ? ს?სტემ?ს ქრონ?კულ? ფუნქც?ურ? მოშლ?ლობ?ს, უძ?ლობ?ს, შაკ?კ?ს, ეპ?ლეფს??ს სამკურნალოდ. აგრეთვე გულ?ს ნევროზ?ს, ბაზედოვ?ს დაავადებ?ს და ავ?ტამ?ნოზ?ს ზოგ?ერთ? სახეობ?ს დროს.


სამკურნალო მცენარეებ?

კატეგორია: მცენარეები, ჯანმრთელობა

პატივცემულო მომხმარებელო, თქვენ შემოხვედით როგორც დაურეგისტრირებელი მომხმარებელი, გთხოვთ დარეგისტრირდეთ და შემოხვიდეთ საიტზე თქვენი სახელით.


კომენტარების დამატება

სახელი:*
ელ-ფოსტა:*
კომენტარები:
შეიყვანეთ კოდი: *