მონ?კა ბელუჩ? » სრულყოფილება ხელმისაწვდომია


 
 
 


მონ?კა ბელუჩ?

ავტორი: lizi 29-01-2012, 14:53, ნახეს: 6006

Share
1
მონ?კა ბელუჩ?

ბ?ოგრაფ?ა

მონ?კა ბელუჩ? და?ბადა 1964 წლ?ს 30 სექტემბერს ?ტალ??ს ერთ-ერთ პროვ?ნც?ულ ქალაქ ჩ?ტა-დ?-კასტელოშ? (უმბრ?ა, ?ტალ?ა).მამამ?ს? ლუ?ჯ? ბელუჩ? ?ყო სასოფლო-სამეურნეო სფეროს მუშაკ?, ხოლო დედამ?ს? მარ?ა გუსტ?ნელ? – პროფეს??თ მხატვარ?ა.

13 წლ?ს ასაკ?დან მოდელად მუშაობდა. 1986 წელს ბელუჩ? ჩა?რ?ცხა პერუჯ?ს უნ?ვერს?ტეტშ? ?ურ?სპრუდენც??ს ფაკულტეტზე. სწავლ?ს ფულ? რომ ეშოვა 16 წლ?ს ასაკ?დან მუშაობდა მოდელად Liceo Classico-სთან. სამოდელო ცხოვრებ?თ ბელუჩ? მეტად და?ნტერესდა. ამ?ერ?დან მან საბოლოოდ ა?ღო ხელ? ?ურ?სტობაზე. 1988 წელს მონ?კა ბელუჩ? საცხოვრებლად გადად?ს ქალაქ მ?ლანშ?, სადაც კონტრაქტ? გააფორმა Elite Model Management-თან. 1989 წელს ბელუჩ? როგორც მოდელ? განთქმულ? ?ყო პარ?ზსა და ნ?უ-?ორკშ?. ამ დრო?სთვ?ს ?გ? პოზ?ორობდა ?სეთ ცნობ?ლ მოდ?ს სახლთან როგორ?ცაა Dolce & Gabbana. ამასთანავე თანამშრომლობდა ცნობ?ლ მოდ?ს საერთაშორ?სო ჟურნალთან ELLE.

მონ?კა ბელუჩ?

2000 წლ?ს შემდეგ ბელუჩ?ს ფოტოსურათებ? და?ბეჭდა სხვადასხვა პრესტ?ჟულ ჟურნალებშ?. 2003 წელს ბელუჩ? პოპულარულ? ხდება ჟურნალშ? Maxim. ამ პერ?ოდ?სათვ?ს მან ბრწყ?ნვალე შედეგებს მ?აღწ?ა მოდ?ს სფეროშ?, ამასთანავე ცნობ?ლ? ?ყო როგორც ?ტალ??ს სექს-ს?მბოლო. სამოდელო კარ?ერაშ? მ?ღწეულ? წარმატებებ?ს მ?უხედავად ბელუჩ?მ კ?ნემატოგრაფშ?ც და?წყო მოღვაწეობა. სწორედ მოდელ?ს კარ?ერამ მ??ყვანა ბელუჩ? კ?ნოშ?. მას საკმაო გამოცდ?ლება ჰქონდა როგორც პროფეს?ონალ მოდელს, ამ?ტომ მას სულაც არ უჭ?რდა კამერ?ს წ?ნ თავ?სუფლად მოძრაობა და სხვადასხვა სცენებ?ს გათამაშება.

მონ?კა ბელუჩ?

ბელუჩ?ს დებ?უტ? ?ტალ?ურ კ?ნოშ? შედგა 1990-?ან წლებშ?. კარ?ერ?ს პ?რველ ეტაპზე ეპ?ზოდურ როლებს ?ღებდა, თუმცა ს?ტუაც?ა შე?ცვლა მას შემდეგ, რაც ბელუჩ? მ??წვ?ეს ფრენს?ს ფორდ კოპოლას ფ?ლმშ?. ეს ?ყო ლეგენდარულ? კ?ნო – „დრაკულა“, სადაც დრაკულას პატარძლ?ს როლშ? მოგვევლ?ნა. ბელუჩ?სთვ?ს ეს ?ყო პ?რველ? მნ?შნველოვან? როლ? კ?ნოშ?. მომდევნო წლებშ? ფ?ლმშ? სათამაშოდ მას სხვა კ?ნორეჟ?სორებ?ც ?წვედნენ. განსაკუთრებულ წარმატებას ბელუჩ?მ მ?აღწ?ა 1996 წელს, როდესაც ?თამაშა ფ?ლმშ? „ბ?ნა“, სადაც მ?ს? პარტნ?ორ? ?ყო ვენსან კასელ?. ამ როლ?სთვ?ს ბელუჩ?ს მ?ენ?ჭა ევროპ?ს პრესტ?ჟულ? ჯ?ლდო სეზარ?.სწორედ ამ ფ?ლმ?ს გადაღებებზე გა?ცნო მსახ?ობ? ვენსან კასელ?, რომელ?ც მოგვ?ანებ?თ მ?ს? მეუღლე გახდა. 1997 წელს გამოდ?ს ცნობ?ლ? ფრანგულ? მძაფრ-ს?უჟეტ?ან? ფ?ლმ? „დობერმან?“. 1997 წლ?სათვ?ს ბელუჩ?მ ერთბაშად სამ ფ?ლმშ? მოასწრო თამაშ?.

მონ?კა ბელუჩ?

1990-?ან? წწ. ?გ? მეტად პოპულარულ? და მომთხოვნ? მსახ?ობ? ხდება. 2000 წელს გამოდ?ს გახმაურებულ? და მეტად ცნობ?ლ? კ?ნოფ?ლმ? „მალენა“, სადაც გამოვლ?ნდა ბელუჩ?ს როგორც მსახ?ობ?ს განსაკუთრებულ? ნ?ჭ?. 2001 წელს ფრანგმა კ?ნორეჟ?სორმა კრ?სტოფერ განსმა გადა?ღო თავ?ს ცნობ?ლ? მძაფრ-ს?უჟეტ?ან მ?სტ?კურ? ფ?ლმ? „მგლ?ს საძმო“, სადაც ბელუჩ?სთან ერთად ?თამაშა მ?სმა მეუღლემ ვენსან კასელმა. ერთ წელ?წადშ? მონ?კამ მ??ღო როლ? ცნობ?ლ ფ?ლმშ? „ასტერ?ქს? და ობელ?ქს?-მ?ს?ა კლეოპატრა“, რომელ?ც ?ქცა საფრანგეთ?ს ერთ-ერთ ყველაზე უხვშემოსავლ?ან ფ?ლმად.

მონ?კა ბელუჩ?

ამავე წელს გამოდ?ს ფ?ლმ? „გარდაუვალობა“, სადაც ბელუჩ?ს ?სევ და ?სევ მ?ს მეუღლესთან მოუწ?ა თამაშ?. კ?ნოთეატრებშ? კ?ნო მძ?მეთ აღ?ქვეს, განსაკუთრებ?თ მას შემდეგ, რაც ბელუჩ?ს პერსონაჟს დაახლოებ?თ 10 წუთ?ს განმავლობაშ? სასტ?კად აუპატ?ურებენ.

მნ?შვნელოვან? ?ყო აგრეთვე ფ?ლმ? „მზ?ს ცრემლებ?“, სადაც მასთან ერთად ?თამაშა ჰოლ?ვუდ?ს სუპერვარსკვლავმა ბრ?უს უ?ლ?სმა. შემდეგ ?ყო ?სეთ? ფ?ლმებ? როგორებ?ცაა: „ქრ?სტეს ვნებან?“, „შა?ტან?“, „დახვრ?ტე ?ს?ნ?“, „უკან არ მო?ხედო“ და ა.შ. ბელუჩ?ს კ?ნოკარ?ერა დაახლოებ?თ 20 წელ?წადს ?თვლ?ს. სულ კარ?ერ?ს განმავლობაშ? მონაწ?ლეობა მ??ღო დაახლ. 50-მდე კ?ნოფ?ლმშ?.

ამპლუა: დრამა, კომედ?ა, თრ?ლერ?.

ბელუჩ?ს დებ?უტ? ?ტალ?ურ კ?ნოშ? შედგა 1990-?ან წლებშ?. კარ?ერ?ს პ?რველ ეტაპზე ეპ?ზოდურ როლებს ?ღებდა, თუმცა ს?ტუაც?ა შე?ცვლა მას შემდეგ, რაც ბელუჩ? მ??წვ?ეს ფრენს?ს ფორდ კოპოლას ფ?ლმშ?. ეს ?ყო ლეგენდარულ? კ?ნო – „დრაკულა“, სადაც დრაკულას პატარძლ?ს როლშ? მოგვევლ?ნა. ბელუჩ?სთვ?ს ეს ?ყო პ?რველ? მნ?შნველოვან? როლ? კ?ნოშ?. მომდევნო წლებშ? ფ?ლმშ? სათამაშოდ მას სხვა კ?ნორეჟ?სორებ?ც ?წვედნენ. განსაკუთრებულ წარმატებას ბელუჩ?მ მ?აღწ?ა 1996 წელს, როდესაც ?თამაშა ფ?ლმშ? „ბ?ნა“, სადაც მ?ს? პარტნ?ორ? ?ყო ვენსან კასელ?. ამ როლ?სთვ?ს ბელუჩ?ს მ?ენ?ჭა ევროპ?ს პრესტ?ჟულ? ჯ?ლდო სეზარ?. სწორედ ამ ფ?ლმ?ს გადაღებებზე გა?ცნო მსახ?ობ? ვენსან კასელ?, რომელ?ც მოგვ?ანებ?თ მ?ს? მეუღლე გახდა. 1997 წელს გამოდ?ს ცნობ?ლ? ფრანგულ? მძაფრ-ს?უჟეტ?ან? ფ?ლმ? „დობერმან?“. 1997 წლ?სათვ?ს ბელუჩ?მ ერთბაშად სამ ფ?ლმშ? მოასწრო თამაშ?.

1990-?ან? წწ. ?გ? მეტად პოპულარულ? და მომთხოვნ? მსახ?ობ? ხდება. 2000 წელს გამოდ?ს გახმაურებულ? და მეტად ცნობ?ლ? კ?ნოფ?ლმ? „მალენა“, სადაც გამოვლ?ნდა ბელუჩ?ს როგორც მსახ?ობ?ს განსაკუთრებულ? ნ?ჭ?. 2001 წელს ფრანგმა კ?ნორეჟ?სორმა კრ?სტოფერ განსმა გადა?ღო თავ?ს ცნობ?ლ? მძაფრ-ს?უჟეტ?ან მ?სტ?კურ? ფ?ლმ? „მგლ?ს საძმო“, სადაც ბელუჩ?სთან ერთად ?თამაშა მ?სმა მეუღლემ ვენსან კასელმა. ერთ წელ?წადშ? მონ?კამ მ??ღო როლ? ცნობ?ლ ფ?ლმშ? „ასტერ?ქს? და ობელ?ქს?-მ?ს?ა კლეოპატრა“, რომელ?ც ?ქცა საფრანგეთ?ს ერთ-ერთ ყველაზე უხვშემოსავლ?ან ფ?ლმად.

ამავე წელს გამოდ?ს ფ?ლმ? „გარდაუვალობა“, სადაც ბელუჩ?ს ?სევ და ?სევ მ?ს მეუღლესთან მოუწ?ა თამაშ?. კ?ნოთეატრებშ? კ?ნო მძ?მეთ აღ?ქვეს, განსაკუთრებ?თ მას შემდეგ, რაც ბელუჩ?ს პერსონაჟს დაახლოებ?თ 10 წუთ?ს განმავლობაშ? სასტ?კად აუპატ?ურებენ.

მნ?შვნელოვან? ?ყო აგრეთვე ფ?ლმ? „მზ?ს ცრემლებ?“, სადაც მასთან ერთად ?თამაშა ჰოლ?ვუდ?ს სუპერვარსკვლავმა ბრ?უს უ?ლ?სმა. შემდეგ ?ყო ?სეთ? ფ?ლმებ? როგორებ?ცაა: „ქრ?სტეს ვნებან?“, „შა?ტან?“, „დახვრ?ტე ?ს?ნ?“, „უკან არ მო?ხედო“ და ა.შ. ბელუჩ?ს კ?ნოკარ?ერა დაახლოებ?თ 20 წელ?წადს ?თვლ?ს. სულ კარ?ერ?ს განმავლობაშ? მონაწ?ლეობა მ??ღო დაახლ. 50-მდე კ?ნოფ?ლმშ?.

ამპლუა: დრამა, კომედ?ა, თრ?ლერ?.

კატეგორია: ვარსკვლავები

პატივცემულო მომხმარებელო, თქვენ შემოხვედით როგორც დაურეგისტრირებელი მომხმარებელი, გთხოვთ დარეგისტრირდეთ და შემოხვიდეთ საიტზე თქვენი სახელით.

<
  • პუბლიკაციები: 0
  • კომენტარები: 14
  • ICQ: --
29 იანვარი 2012 23:09

liku

ციტატა
  • ჯგუფი: წევრი
  • რეგისტრაცია: 17.01.2012
 
ulamazesi loveკომენტარების დამატება

სახელი:*
ელ-ფოსტა:*
კომენტარები:
შეიყვანეთ კოდი: *